The New Dawn - Chương trình họp mặt của IPCOMS cùng các công ty thành viên trong cùng tập đoàn và các đối tác.